Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, tedy Boudoirem Michelle vzniká uzavřením nájemní smlouvy na základě online objednávky potvrzené formou registračního online formuláře a akceptované ze strany pronajímatele. Smluvní podmínky jsou závazné a jejich změna je možná pouze písemnou formou. V případě uzavření rozporu mezi nájemní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami má přednost nájemní smlouva. V částech těmito všeobecnými podmínkami a/nebo nájemní smlouvou neupravených se vztah nájemce a pronajímatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2015 Sb., občanský zákoník. Nájemce i pronajímatel jsou podnikateli, na jejich smluvní vztah se tedy neuplatní úprava spotřebitelských vztahů.

Pravidla užívání pronajatých prostor

Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté prostory užívat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě pronajímatele, nájemce a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se nájemce zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Nájemce je povinen přijít přesně na začátek doby nájmu. Nájemce započetím užívání pronajatých prostor potvrzuje, že tyto jsou bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem (fotografický ateliér). Nájemce bere na vědomí, že užívá pronajaté prostory na své nebezpečí a pronajímatel není odpovědný za případnou újmu vzniknuvší na straně nájemce nebo třetí osoby při užívání ateliéru. Pronajímatel je oprávněn do pronajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany nájemce. Nájemce je povinen ukončit užívání pronajatých prostor přesně ve stanovený čas, a to včetně uvedení pronajatých prostor do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náklady spojené s úklidem ateliéru, příp. ušlý zisk, pokud by pronajaté prostory nebylo možné pronajmout dalšímu nájemci. V průběhu kontroly je pronajímatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost nájemce, příp. třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit. Nájemce bere na vědomí, že nevyklidí-li prostory včas, může jeho jednání naplňovat skutkovou podstatu trestného činu - neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru ve smyslu ustanovení § 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zakázané činnosti

Pronajímatel nájemci výslovně zapovídá používání pronajatých prostor k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky. Nájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v pronajatých prostorách mimo tyto prostory. Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Nájemce dále bere na vědomí, že v pronajatých prostorách platí úplný přísný zákaz kouření a vstupu zvířat. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k opuštění pronajatých prostor, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen pronajaté prostory opustit.

Ostatní ujednání

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronajaté prostory k užívání třetím osobám. Nájemci tedy po skončení užívání pronajatých prostor nevzniká žádné právo k pronajatým prostorám, vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví pronajímatele. Pokud se nájemce rozhodne pro užívání vybavení a rekvizit umístěných v pronajatých prostorách, činí tak na vlastní nebezpečí a je oprávněn užívat je pouze k běžným účelům. Nájemce je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení vybavení pronajatých prostor a rekvizit. Dojde-li k jejich poškození, uhradí nájemce pronajímateli cenu poškozené/zničené věci pronajímateli ve výši uvedené v ceníku pronajímatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných